Tájékoztató az óvodai felvételről 2022-2023-es nevelési évre

2022.09.01.

Tájékoztató az óvodai felvételről a 2022-2023-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: törvény) 49.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján Tura Város Önkormányzata a 2022/2023. nevelési évre az óvodás korúak óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdése alapján:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
 • TAJ-kártyáját

A szülő az óvodai részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021 (III.10) EMMI határozata a 2022/2023 nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló rendeket alapján:

„ Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2022/2023 nevelési évre. illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.

Beküldési cím:

kastelykertiovoda@gmail.com

Felvételi kérelmüket a mellékelt „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című word dokumentum kitöltésével és a fenti elektronikus elérhetőségre való továbbításával juttathatják el hozzánk.

Az e-mailen történt jelentkezéssel a szülő/gondviselő hozzájárul a közölt adatok jelentkezési eljárás során történő felhasználásához. Az óvodába felvételt nem nyert gyermekek adatait az adatkezelési időszak letelte után 30 nappal töröljük a nyilvántartásainkból.

Amennyiben a jelentkezési dokumentum eljuttatása technikai nehézségekbe ütközik, a rendkívüli helyzetben elfogadjuk az egyszerű e-mail formájában megküldött adatokat is, melynek köre megegyezik az „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című dokumentumban bekértekkel.

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, kérjük, ezen szándékukat a választott intézménnyel egy időben e-mailben, vagy telefonon jelezzék óvodánk felé is.

Az eddigi évek hagyományaitól eltérően az óvodákban nyílt napok, szülői tájékoztató szervezésére, a járványügyi intézkedések miatt, nem kerül sor, így pedagógusainkkal való személyes találkozásra sincs lehetőség a tavaszi időszakban.

Az óvoda pedagógiai programja és működési dokumentumai megismerhetők az óvoda honlapján (www.kastelykertiovoda.hu).
Intézményünk életének kiemelkedő eseményeiről, a honlapon illetve az óvoda közösségi oldalán találnak információkat.

Egyéb tudnivalók

 • Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési jegyző által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.
(Az óvodába a 2022-2023-es nevelési évre a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező)

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától az óvoda vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.

 • A körzethatárokról

Felvételi körzet tekintetében Tura két körzetet alkot. Minden évben a Jegyző által közzé tett hirdetmény tartalmazza a körzeteket.
Természetesen – a szabad férőhelyek függvényében – igyekszünk figyelembe venni a családok kéréseit, s a gyermekeknek a választott óvodában helyet biztosítani, ám a férőhelyek beteltével a körzetileg illetékes óvodába irányítjuk őket.

Alapító okirata szerint a Kastélykerti Óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

 • Felmentési lehetőségről

Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat jelölte ki.

Felmentést engedélyező szerv a fenti rendelet  38/B §-a alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

A negyedik életévét 2022. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2022. május 25.

 • Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2022. május 25.

felmentési kérelmeket és a külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1055 Budapest
Szalay u. 10-14.

A szülő aláírással ellátott nyilatkozatában tüntesse fel gyermeke oktatási azonosítóját (amennyiben már rendelkezik vele a gyermek), vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési idejét, a gyermek édesanyjának leánykori nevét, állandó lakcímét, illetve az óvoda nevét és címét.

Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

 • Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik.
Az óvoda köteles azon napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.
Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitel szerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitel szerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

(10) * Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitel szerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitel szerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.
Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

A felvételi döntésről az óvodavezető 2022. június 11-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

Amennyiben a Kastélykerti Óvodába felvételi kérelmet benyújtó gyermekek száma meghaladja a szabad férőhelyek számát az alábbi bírálati szempontok alapján állítunk fel rangsort:

 1. Turai illetőségű óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 2. Azon turai illetőségű, nem óvodaköteles gyerekek, akiknek óvodai elhelyezése gyermekvédelmi szempontból indokolt.
 3. Azon turai illetőségű, nem óvodaköteles gyermekek, akik tárgy év augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, az óvodát megelőzően már bölcsődei ellátásban részesülnek, s akiknek az otthoni felügyelete nem megoldott.
 4. Azon turai illetőségű nem óvodaköteles gyermekek, akik a 3. életévüket folyó naptári év során még betöltik, de további családban történő napközbeni ellátásuk nem biztosított.
 5. Azon nem turai illetőségű óvodaköteles gyermek, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik.

A nem óvodaköteles korú gyermekek felvételének lehetőségét csak abban az esetben vizsgáljuk, ha az óvodaköteles gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely. Ha a felvételi kérelmek száma meghaladja az elhelyezési lehetőségeket, Felvételi Bizottság összehívása történik, amely dönt a férőhelyek betöltéséről.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével, az óvodapedagógusokkal egyeztetve.

A gyermekek felvétele esetén külön megbeszélésen tájékoztatjuk a szülőket az óvodakezdéshez kapcsolatos tudnivalókról. A szülői értekezlet helyét és idejét normál rendben a felvételi határozat tartalmazza.

Tura, 2022. április 15.
Dr.Dobos Lászlóné
intézményvezető

Telefonszámaink:

06 28/580-520

Letölthető dokumentumok